Coach Josh and his Jiu-Jitsu coaches: Ken Hudson and Gustavo Machado

Coach Josh and his Jiu-Jitsu coaches: Ken Hudson and Gustavo Machado